Elolvastam és elfogadom
az adatvédelmi nyilatkozatot

ÁSZF

Jelen szerződéses feltételek a bérleti szerződések (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XLIV. fejezetének „A bérleti szerződés” vonatkozó előírásai) részét, ezen szerződések részletes feltételeitképezik:

 

1.      A szerződés tárgya

 

1.1.   Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), aBudafer Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bérbeadó) és Bérlő (atovábbiakban: Bérlő) – Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együttesen Felek– között létrejött szerződés általános feltételeit tartalmazza.

1.2.   A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Bérlő és a Bérbeadó között targonca,személy- és teheremelő gép, valamint anyagmozgató gép (a továbbiakban: „Eszköz”vagy „Eszközök”) bérbeadásával, szállításával és szerelésével, illetveinstallációjával kapcsolatban létrehozott jogviszonyokra. A jelen ÁSZF olyangépekre, felszerelésekre (gép dokumentáció, gépkulcs, gép tartozékok) vagyazok olyan részeire is vonatkoznak, amelyeket a szerződéskötés után aBérbeadó ugyanannak a Bérlőnek a bérelt gépek kiegészítéseként vagypótlásként ad át.

1.3.    A jelen ÁSZF és a felek közöttlétrejött jogviszony egyedi feltételeit rögzítő szerződés (a továbbiakban: „BérletiSzerződés”) együtt képezik a felek között a szolgáltatás tárgyatekintetében létrejött teljes megállapodást. Amennyiben a Bérleti Szerződés ésa jelen ÁSZF között tartalmi ellentmondás merül fel, úgy az adott BérletiSzerződésben szabályozott jogviszony tekintetében a Bérleti Szerződésrendelkezései élveznek elsőbbséget. A Bérleti Szerződésben nem rendezettkérdések tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadóak.

1.3.

2.      A szerződés létrejötte

 

2.1.   Felek a fenti jogviszonyukra a jelen szerződéses feltételeket tekintikirányadónak. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéses feltételeket azok közösértelmezését és megvitatását követően, kölcsönös egyetértésben határozták megés fogadták el. A jelen szerződéses feltételektől eltérő megállapodásokat aFelek a Bérleti Szerződésben vagy a megrendelésben rögzítették és egyedilegmegtárgyalták. Bérbeadó az érvényes ÁSZF-et elérhetővé teszi honlapján. Felekközött Bérleti Szerződés jön létre megrendeléssel és visszaigazolással:a Bérlőnek lehetősége van az Eszközök e-mailen történő megrendelésére. E-mailesmegrendelésre a Bérbeadó központi e-mail címén, valamint a Bérlő részérekijelölt kapcsolattartón keresztül van lehetőség. Az e-mailes megrendeléstkövetően a Bérbeadó a Bérlő által megadott e-mail címre elküldi a megrendelésvisszaigazolását. Bérbeadó által a Bérlőnek megküldött, Eszközök pontosmegjelölését, mennyiségét, árát és a teljesítés időpontját és teljesítésihelyét magában foglaló megrendelés (megrendelői ajánlat) Bérlőhöz történőmegérkezésével és a Bérbeadó - a jelen szerződéses feltételek elfogadását isjelentő - visszaigazolásának (megrendelői ajánlat elfogadása) Bérlőhöz történőmegérkezésével (távollévők között létrejött szerződés). A rendelés visszaigazolásaegyedi megrendelésnek minősül. Utóbbi időpont egyben a szerződés létrejötténekidőpontja, és a határidők számításának kezdő időpontja. A szerződéskötés helyea Bérbeadó székhelye.

2.2.   A Bérbeadó a megrendelői ajánlatot az ajánlati kötöttség ideje alattigazolhatja vissza (fogadhatja el). Ha az ajánlati kötöttség ideje alatt aBérbeadó nem küld visszaigazolást, a Bérlő szabadul az ajánlati kötöttségétől,és szerződés nem jön létre köztük. A megrendelői ajánlati kötöttség határidejeaz azt követő napon kezdődik, amikor a Bérbeadó a megrendelői ajánlatot kézhezveszi. A Bérbeadó a megrendelői ajánlat elfogadását tartalmazó nyilatkozatátlegkésőbb az ajánlati kötöttség utolsó napján el kell küldenie a Bérlő felé. ABérlő ettől eltérő nyilatkozata hiányában a Bérlő ajánlati kötöttsége 5munkanap. Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha a Bérlő az ajánlatát a Bérbeadóelfogadó nyilatkozatának hozzá történt megérkezését megelőzően visszavonja. Amegrendelésnek a Bérbeadó általi megerősítésével a rendelés visszaigazoláson,illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvben (amely a Bérbeadási Szerződésmellékletét képezi) felsorolt Eszközöket (a továbbiakban gépnek, felszerelésneknevezve) Bérlő a következőkben felsorolt feltételek mellett bérbe veszi.

2.3.   Felek a megrendeléssel és visszaigazolással létrejött BérletiSzerződésüket, továbbá az ily módon létrejött szerződéssel kapcsolatosvalamennyi jognyilatkozatukat akkor fogadják el érvényesnek, ha azt könyveltpostai küldeményként, illetve telefax, vagy e-mail útján juttatták el a másikfélhez, és a telefax, vagy e-mail fogadásáról a másik fél visszaigazolástküldött, vagy annak másik félhez történő megérkezése hitelt érdemlően igazolt.Amennyiben a Felek valamely nyilatkozata a fenti követelményeknek nem felelmeg, azt a Felek nem tekintik érvényes jognyilatkozatnak.

 

3.      A szerződés időtartama

 

3.1.   Felek megállapodása alapján Bérlő határozott és határozatlan időtartamra isbérbe veheti az Eszközöket. Felek a határidőket a Bérleti Szerződésbenrögzítik.

3.2.   Határozott időtartamú bérleti jogviszonyt Bérlő a Bérbeadónak címzett egyoldalú,írásbeli nyilatkozattal jogosult változatlan feltételekkel meghosszabbítani(hosszabbítási opció). Ezen hosszabbítási opcióval Bérlő legkésőbb a BérletiSzerződésben rögzített határozott időtartam lejártát megelőző 30. napig élhetoly módon, hogy a hosszabbítási szándékát tartalmazó írásbeli nyilatkozatátlegkésőbb ezen időpontig e-mailen megküldi a Bérbeadó részére.

3.3.   A számlázás alapját képező bérleti időtartam amennyiben a Bérbeadószállítja a helyszínre az Eszközöket, felszerelést az Eszköz, felszereléshelyszínre érkezésének a napján; amennyiben a Bérbeadó már korábbanodaszállította az Eszközöket, felszerelést, akkor a felek külön megállapodásaszerinti időpontban; Bérlői szállítás esetén pedig a Bérlő részére történőátadás napján – kezdődik, és a géphasználat befejezésének meghatározott időben,írásban történő jelzésének a napján végződik.

3.4.   A géphasználat befejezését, azaz a bérlet végét az utolsó munkanap előttinapon 14:00-ig írásban szükséges bejelenteni. A gép szállítási idejét ebbe belekell számolni, ami 1-2 napot vesz igénybe. Ennél későbbi időben történőírásbeli bejelentés esetén a következő nap is számlázásra kerül. A bérleti díj alapvetően– eltérő megállapodás hiányában – heti 7 munkanapos elszámolással történik,targoncák és elektromos-ollós emelőgép esetében Bérbeadó a helyszínenledolgozott/működő idő, személy- és teheremelő gép esetében GPS kontrol alapjánkerül számlázásra. Díjkötelesek azok a napok is, amelyeken a Bérbeadó a Bérlőhibájából vagy a Bérlő oldalán felmerülő okból nem tudja az Eszközt,felszerelést rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban birtokba venni,illetve használni.

 

4.      Szállítás, egyéb költség

 

4.1.   A bérleti díjon felül a Bérlőt terhelik a gép, felszerelés Bérlőhöz valóki- és visszaszállítási költségei. Felek a Bérleti Szerződésben rögzítik annakaz illetékes személynek a nevét és elérhetőségét, akinek az Eszközök,felszerelés átadható, és akitől a bérlet végén átvehető.

4.2.   A Bérbeadó vagy az általa megbízott fuvarozó általi kiszállítást - ha arendelés visszaigazoláson, vagy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben más nemszerepel - a szerződés megkötését követően a Bérbeadó haladéktalanul elkezdimegszervezni a Bérlő által megjelölt helyre. Megbízott fuvarozó bevonása eseténelőforduló szállítási problémákkal kapcsolatban (mint szállítás meghiúsulás,késés) a Bérbeadó felelősségét kizárja. Amennyiben a szállítást nem a Bérbeadóvégzi, végezteti, az a Bérlő felelősségére és veszélyére történik.

4.3.   A Bérlő általi szállítás esetén az Eszköz, felszerelés átadására akiszállításhoz a felek közötti megállapodásban megjelölt időben és helyen kerülsor, a bérleti idő letelte után pedig a Bérlőnek haladéktalanul vissza kellszállítani a Eszközt, felszerelést a Bérbeadó által megjelölt Magyarországonbelüli címre. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy az Eszköz, felszerelés avisszaadáskor olyan állapotban legyen, amely megfelel az átvételkori állapotnaka normális használatot figyelembe véve, továbbá, hogy az Eszköz, felszerelés a Bérbeadó,fuvarozó által hozzáférhető helyen és a szállításhoz megfelelő állapotban(elegendő üzemanyagszinttel (gáz, dízel) / elektromos töltöttséggelrendelkezzen a szállító járműre történő felkerüléséhez) legyen. A fentiek nemteljesülése esetén minden olyan szükséges intézkedéshez kapcsolódó költség,amely biztosítja és lehetővé teszi a Eszköz, felszerelés elszállítását, a Bérlőtterheli, és azt a Bérlő köteles megfizetni a Bérbeadó részére. Bérbeadóivisszaszállítás esetén a Bérlő mindaddig bérleti díjat köteles fizetni, ameddignem biztosítja a Eszközök, felszerelések tényleges átadását.

4.4.   Amennyiben átadás/átvételkor a Bérlő nem gondoskodik a megrendelésbenmegjelölt vagy egyébként a Bérlő nevében, képviseletében átadásra jogosultszemély helyszíni jelenlétéről, abban az esetben az Eszköz,felszerelés állapotára vonatkozólag a Bérbeadó által felvettjegyzőkönyvben foglaltak az irányadóak.
Amennyiben szükséges, a Bérbeadó jogosult arra, hogy javítást végezzen a Bérlőköltségére, akár a bérleti időszak alatt, akár a visszaérkezést követően atelephelyén történő átvizsgálás után. Az ez által keletkezett bérleti díjkiesés és a további károk vonatkozásában a Bérlő köteles a felmerülőköltségek megfizetésére.

 

5.      Fizetési feltételek

 

5.1.   A Bérlő a bérelt Eszköz (berendezés) használatáért a Bérbeadónak, a konkrétBérleti Szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. A határozott időrekötött bérleti szerződés esetén, ha a bérleti időt a Bérlő túllépi és aszerződés emiatt határozatlan idejűvé válik, a Bérbeadó jogosult a bérletidíjon felül a napi bérleti díj 100 %-ával megegyező további díj felszámításáraaz Eszköz visszaszolgáltatásáig minden egyes napra.

5.2.   A Bérbeadó valamennyi, bérleti jogviszonyból származó, Bérlővel szembenkeletkező követelésének biztosítékaként jogosult a bérbeadást kaució fizetéséhezkötni, amelynek a feltételei az ajánlatban, valamint a Bérleti Szerződésbenkerülnek meghatározásra. A bérleti és egyéb szolgáltatások díját a Bérlő a rendelésvisszaigazolásban meghatározottak szerint köteles megfizetni, beleértve afelszerelés/tartozék hiányból, vagy az Eszköz, felszerelés sérülésből adódóköltségeket is. A Bérbeadó a bérleti és egyéb szolgáltatások díját, és az egyébköltségeket – amennyiben a felek ettől külön írásbeli megállapodásban eltérőennem rendelkeznek - minden hónap 15. és a hónap utolsó napján, illetve a bérletmegszűnésekor számlázza. A Bérlőnek a számla kézhezvételét követően 20 nap állrendelkezésére a számla kifogásolására, melyet minden esetben írásban kellmegtennie.

5.3.   Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a Ptk. 6:48. §, ill. 6:155. §-banmeghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Ha a Bérlő afizetési kötelezettségével 15 napnál hosszabb ideig hátralékba kerül, vagymegsérti a bérleti szerződés rendelkezéseit, és kötelezettségszegését a Bérbeadóírásbeli felszólítására az abban megjelölt póthatáridőre sem orvosolja, a Bérbeadóazonnali hatállyal jogosult a bérleti szerződést felmondani és az őt egyébkénttörvényileg vagy szerződésileg megillető igényeket (pl. kártérítésrevonatkozót) érvényesíteni. Késedelmes fizetés, vagy egyéb kötelezettségszegésmegszüntetésére irányuló felszólítás esetén a Bérbeadó 18.000 Ft ügyviteliköltség felszámítására jogosult minden kiküldött felszólító levél után. Afelmondástól függetlenül a Bérlőnek teljesítenie kell a szerződésből eredővalamennyi még fennálló kötelezettségét.

 

6.      A Bérlő kötelezettségei

 

6.1.   Az Eszköz, felszerelés kezelése

A bérleti idő alatt aBérlő köteles a Eszközt, felszerelést gondosan kezelni és ápolni, különösenpedig megóvni azt a túlterheléstől. Ennél figyelembe kell venni a Bérbeadó(ill. a gyártó) használati és karbantartási utasításait. Változtatásokat vagyátalakításokat csak a Bérbeadó írásbeli engedélye szerint szabadvégezni. A Bérlő köteles a Bérbeadó által a Eszközön, felszerelésenelhelyezett táblákat vagy más információs feliratokat rajta hagyni, megtartaniés állagukat megóvni. 

A Bérlő a Eszközt,felszerelést a megrendelésben megjelölt helyszínről a Bérbeadó előzetesírásbeli hozzájárulása nélkül nem szállíthatja/szállíthattatja el. Amennyiben aBérlő ezen kötelezettségét megszegi, köteles az ezzel kapcsolatosan felmerülővalamennyi kárt, költséget a Bérbeadónak megtéríteni.

 

6.2.   Az Eszköz, felszerelés megóvása

a)      A Bérlő köteles az Eszközt, felszerelést és tartozékait annak típusáravonatkozó használati -kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni,kezelni és megóvni. Elektromos Eszközeink esetében külön hangsúlyt kellfektetni az akkumulátorok karbantartására (feltöltésére), dízel és gáz üzemű Eszközökesetében az előírt minőségű üzemanyag használatára.

b)     A Bérlő köteles a Eszközt, felszerelést, a megjelölt helyen és időpontban anormál amortizációt figyelembe véve az átadással (kiszállítással) megegyező állapotban visszaadni.

c)      A Bérlő köteles a birtokában és használatában álló Eszközt, felszerelést arendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással, rongálással szemben,így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, köteleslezárni, abban értéket nem hagyni, továbbá az Eszköz, felszerelés magárahagyásakor kellő körültekintéssel eljárni.

d)     A Bérlőt terheli az esetleges tönkremenetelből, elvesztésből, ellopásból éssérülésből eredő valamennyi kár és költség.

e)      A Bérlő köteles az Eszköz, felszerelés megsérülése, rongálása, elvesztése,illetve ellopása esetén a Bérbeadót haladéktalanul, szóban és írásban egyarántértesíteni.

f)       A Bérlő felelős minden olyan követelésért, igényért, amelyet 3., kívülállószemély támaszt a bérleti idő alatt az Eszköz, felszerelés használatával,illetve azzal összefüggésben. A Bérlő köteles az ilyen igények alól a Bérbeadótmentesíteni.

g)      A Bérlő köteles saját költségén megvédeni, és mentesíteni az Eszközt,felszerelést harmadik személy beavatkozásaival – pl. végrehajtási intézkedések– szemben. A fenyegető vagy már végrehajtott beavatkozásokat a Bérlőnekhaladéktalanul és a szükséges dokumentumok átadása mellett jeleznie kell aBérbeadónak. A Bérlő nem jogosult elidegeníteni vagy megterhelni az Eszközt,felszerelést. A Bérlő a használatot 3. személynek csak a Bérbeadó előzetesírásbeli engedélye alapján engedheti át.
h) A Bérlő felelős minden törvényi vagy hatósági előírás, rendelet vagykötelezettség betartásáért.

 

6.3.   Az Eszköz, felszerelés, visszaadásához kapcsolódó kötelezettségek

a)      A Bérlő köteles az Eszköz, felszerelés tényleges átadásának feltételeitbiztosítani.

b)     A Bérlő köteles az Eszközt, felszerelést az előírt minőségű és az átadáskor(kiszállításkor) rögzített mennyiségű üzemanyaggal (gáz, dízel)megtankolni, valamint típustól függően elektromos árammal feltölteni.Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, az üzemanyag/elektromos feltöltéskülönbözetét a Bérlőnek meg kell fizetnie, mint az Eszköz, felszerelésbérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget.

c)      A Bérlő köteles az Eszközt, felszerelést az átadáskori (kiszállításkori)tisztasági állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben e kötelezettségételmulasztja, a Bérbeadónak az Eszköz, felszerelés tisztításából eredő költségéta Bérlő köteles megfizetni, mint az Eszköz, felszerelés bérletéhez járulékosankapcsolódó költséget.

d)     A Bérlő köteles az Eszköz, felszerelés kulcsát, illetve a Eszközhöz,felszereléshez tartozó, az átadáskor (kiszállításkor) átvettdokumentációt, Eszközkulcsot a Bérbeadó részére elmulasztja, a Bérbeadónak adokumentáció, gépkulcs pótlásából származó költségét a Bérlő kötelesmegfizetni, mint az Eszköz, felszerelés bérletéhez járulékosan kapcsolódóköltséget.

 

7.      Felelősségi szabályok

 

7.1.   A bérlemény kezelésével és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek be nemtartása

a)      A Bérlő az Eszköz, felszerelés használatára, kezelésére és megóvásáravonatkozó kötelezettségeinek be nem tartásából, illetve az Eszköz, felszerelésrendeltetésellenes használatából származó minden, a bérleti időszak alattbekövetkező és ismertté váló, illetve

b)     a bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismerttéváló kárért és költségért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Bérlőfelel minden olyan kárért, amely az előbbi kötelezettségekmegsértéséből ered.

c)      Amennyiben a Bérlő a bérlet letelte után az Eszközt, felszerelést kellőindok nélkül nem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult az Eszközt,felszerelést - akár jogos önhatalommal - a Bérlőtől visszavenni, éselszállíttatni. A Bérbeadó ebből eredő minden költségét – beleértve ebbe, hogyaz Eszközt, felszerelést nem tudja újra bérbe adni - a Bérlő kötelesmegtéríteni.

d)     A használat 3. személy részére történő átengedése az arra vonatkozóBérbeadói engedély nélkül szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben aBérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani a Bérleti Szerződést és az Eszközt,felszerelést elszállíttatni. A Bérlő köteles minden ebből adódó kártmegtéríteni a Bérbeadó részére.

e)      A Bérlő a tönkremenetel, elvesztés, ellopás és megsérülés következtébenbeálló minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, illetve abérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté válókárt, illetve a Bérbeadó részéről felmerülő minden költséget kártérítéskéntköteles megfizetni, így különösen az ellopott alkatrész árát, a szerelésimunkadíjat és az ehhez kapcsolódó utazási költséget. Az ilyen összegekkártérítésként való megfizetése nem mentesíti a Bérlőt a bérleti díjfizetésikötelezettsége alól. Az Eszköz, fel szerelés hiányosságából eredő kárért aBérbeadó csak akkor felel, ha a Bérlő igazolja, hogy az a Bérbeadó durvahanyagsága vagy szándékossága miatt keletkezett.

f)       A Bérlő haladéktalan hibabejelentését követően a Bérbeadó az olyanjavításokat, amelyek a rendeltetésszerű használat vagy gyártási hibákmiatt válnak szükségessé, a saját költségére, míg a rendeltetéselleneshasználatból, illetve kívülálló 3. személy magatartásából eredő hibákat a Bérlőköltségére elvégzi, elvégezteti. A javítás ideje alatt a Bérbeadó megtilthatjaa Bérlőnek az Eszköz, felszerelés használatát.

g)      Amennyiben a hiba a Bérlő rendeltetésellenes használatára, kívülálló 3.személynek a magatartására vezethető vissza, abban az esetben a javítás időtartamaalatt a Bérlő díjfizetési kötelezettsége fennáll. A rendeltetésszerűhasználatból eredő vagy gyártási hibák miatti javítás esetén a Bérlőt ameghibásodás írásbeli bejelentésétől a hiba kijavításáig, illetve az esetlegescseregép, pótfelszerelés biztosításáig díjfizetési kötelezettség nem terheli.Amennyiben a javítást a Bérbeadó a Bérlőnek is megfelelő határidőn belülelvégezni nem tudja, és cseregépet, pótfelszerelést sem tud a Bérlőrendelkezésére bocsátani, a Bérlő a szerződést felmondhatja. A Bérlő ezentúlmenően kártérítési igényt nem támaszthat, a Bérbeadó az ez irántifelelősségét kifejezetten kizárja.

h)     A Bérbeadó a hiba bejelentésétől számított 4 órán belül vállalja a géphibaelhárításának megkezdését. Amennyiben a távsegítség nem jár eredménnyel, aBérbeadó 24 órán belül vállalja a helyszíni hibaelhárítás megkezdését. Ha a gépa meghibásodás bejelentésétől számított 48 órán belül nem javítható, a Bérbeadóa meghibásodás bejelentésétől számított 72 órán belül cseregépet biztosít. Hacseregép nem áll rendelkezésre, a Bérlő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

i)       A nem megfelelő tankolásból/feltöltésből eredő minden meghibásodásköltségét (üzemanyagcsere, elektromos töltő javítás stb.) a Bérlő kötelesmegtéríteni.

 

7.2.   A Bérleti Szerződés megsértése

Ha a Bérlő megsérti ajelen szerződésből adódó bármely kötelezettségét, és azt az írásbelifelszólításban megjelölt határidőre sem orvosolja, vagy ellene felszámolási,csődeljárást indítanak, akkor a Bérbeadó - fizetési és kártérítési igényeinekfenntartása mellett – azonnal ismét birtokba veheti és elszállíttathatja az Eszközt,felszerelést, és ebből a célból beléphet a Bérlő helyiségeibe éslétesítményeibe.

 

7.3.   Károkozással kapcsolatos eljárási szabályok

A Bérbeadókárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel a Bérlő által bérbe vett Eszköz,felszerelés kezelésével és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek be nemtartásából származó károkról, amelyet elektronikus úton eljuttat a Bérlőnek.Amennyiben a Bérbeadó a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített károkozássalkapcsolatban 2 munkanapon belül írásban nem kap észrevételt, úgy az abbanfoglalt károkozás tényét és az okozott kár mértékét a Bérlő részérőlelismertnek tekinti, és a kárfelvételi jegyzőkönyvben szereplő kár összegéről aBérbeadó a Bérlőnek kárbekérő levelet bocsát ki.

 

7.4.   Bérlő nyilatkozattételi kötelezettsége adóügyi letelepedettségéről

a)      Amennyiben a Bérlő külföldön letelepedett vállalkozás, úgy kötelesnyilatkozni a Bérbeadó felé arról, hogy rendelkezik-e Magyarországon áfaszempontú telephellyel. Áfa szempontú magyar telephely esetén a Bérlő kötelesnyilatkozni a Bérbeadó felé arról, hogy a bérleti szerződésben foglalt ügylet amagyar telephelyéhez kapcsolódó szolgáltatás-e (azaz, hogy az adott szolgáltatáskapcsán a magyar telephely legközvetlenebbül érintett telephelynek minősül-e).

b)     Az így közölt tényekben bekövetkező bármely változásról a Bérlő köteles aBérbeadót 5 munkanapon belül tájékoztatni.

c)      A Bérlő teljes felelősséggel tartozik a magyar adóügyi letelepedettségérőlszóló nyilatkozattétel elmulasztásából, vagy annak hibás, késői, nemmegfelelő vagy nem valós adattartalommal történ ő teljesítéséből adódóan aBérbeadónál felmerült minden kárért.

d)     Amennyiben a Bérbeadónak harmadik fél vagy bármely hatóság felé kárakeletkezik abból kifolyólag, hogy a Bérlő nyilatkozattételi kötelezettségételmulasztotta, azt hibásan, késve, nem megfelel ő vagy nem valósadattartalommal teljesítette, a Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozika Bérbeadó felé.

 

8.       A Bérleti Szerződés megszűnése

 

8.1.    Amennyiben Felek határozott időtartamú szerződést kötnek, úgy a határozottidőre kötött Bérleti Szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg.

 

8.2.    Bérlő írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Bérleti Szerződést, ha aBérbeadó 15 napos póthatáridőn belül sem teljesíti a Bérleti Szerződésben és azÁSZF-ben vállalt kötelezettségeiket. A Bérleti Szerződés az azonnali hatályúfelmondásról szóló nyilatkozat kézbesítésének napján szűnik meg.

 

8.3.    A Bérbeadó a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződésazonnali hatályú felmondására. A Szerződés az azonnalihatályú felmondásról szóló nyilatkozat kézbesítésének napján szűnik meg. ABérlő súlyos szerződésszegésének minősül különösen a jelen ÁSZF-ben korábbanrögzített eseteken túl, ha: 

-       a Bérlő az Eszközt nem rendeltetésszerűen használja, az üzemeltetésiszabályokat nem tartja be, állagmegóvást, vagyonvédelem gyakorlásátelmulasztja;

-       a Bérlő a Bérbeadó ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza;

-       a Bérlő olyan magatartást tanúsít, amely a Bérbeadó érdekeit sérti, ígykülönösen az Eszköz tulajdonjogát elvonja, megterheli vagy az elidegenítésére,megterhelésére, hasznosítására kísérletet tesz, vagy elmulasztja a tulajdonosiérdekeinek védelmében szükséges intézkedések megtételét.

 

8.4.    A határozott és a határozatlan időre kötött Bérleti Szerződést is minden hó10. napjáig a hónap végére bármelyik fél írásban felmondhatja.

 

8.5.    A Bérleti Szerződés megszűnése esetén Felek kötelesek a bérleti jogviszonymegszűnését követő 15 napon belül egymással elszámolni

 

9.      Beszámítás

A Bérlő a Bérbeadóköveteléseivel szemben csak annak egyetértésével, a Bérbeadó által elismertmértékben számíthat be ellenkövetelést. A Bérbeadó a Bérlőnek a Bérbeadóvalszembeni minden követelésével szemben beszámíthatja a saját követeléseit., ésazt – ha van ilyen - a kaució összegéből levonhatja.

 

10.    Adatvédelem

 

10.1.A Felek számára rendkívül fontos az adatvédelem, tekintettel arra, hogy aBérleti Szerződések vonatkozásában személyes adatokat gyűjtenek, kezelnek,tartanak nyilván.

10.2.Felek kijelentik, hogy az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete(a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogrólés az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infótörvény”)rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

10.3.Felek a GDPR, illetve az Infótörvény rendelkezései vonatkozásábanadatkezelőnek minősülnek tekintettel arra, hogy a Bérleti Szerződések megkötéseés teljesítése kapcsán személyes adatokat kezelnek, és az adatkezelés céljaités eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozzák meg.

10.4.Felek rögzítik, hogy a Bérleti Szerződés megkötése, illetve teljesítésesorán a másik fél munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek vagy másmagánszemély megbízottjainak részükre átadott a személyes adatait a GDPR és azInfótörvény rendelkezéseivel összhangban kezelik.

10.5.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott adatvédelmi kérdésekben a Bérbeadóhonlapján elérhető adatvédelmi nyilatkozatok, illetve az alkalmazandójogszabályok megfelelően és Bérlőre vonatkozóan is irányadók.

 

11.    Egyéb feltételek

 

11.1.Amennyiben aFelek írásbeli Bérleti Szerződést kötöttek (ÁSZF 2.2. a.), jelen szerződésesfeltételek a Felek képviselőinek aláírásával válnak a Bérleti Szerződésrészévé, minden további jogcselekmény nélkül. Amennyiben a Felek között aszállítási jogviszony megrendelésen és annak visszaigazolásán alapul (ÁSZF 2.2.b.), akkor a megrendelés visszaigazolása jelen szerződéses feltételekelfogadását is jelenti, amennyiben azok a megrendeléssel együtt a Bérlőnekmegküldésre kerültek, vagy a szerződéses feltételeket a Bérlő bizonyíthatómódon elfogadta. 

11.2.A jelenszerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyarjogszabályok - különös tekintettel a Ptk. (azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény) szabályaira - az irányadóak.

11.3.Felek a jelenszerződéssel összefüggésben felmerülő valamennyi vitájuk tárgyalásos úton,egyeztetéssel kísérlik meg megoldani. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnekeredményre, Felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezőbíróság eljárásának.

11.4.A szerződésteljesítését befolyásoló valamennyi lényeges tényt, körülményt a Bérbeadóhaladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles közölni a Bérlővel. Aszerződés teljesítését befolyásoló lényeges tény többek közt, de nemkizárólagosan: a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények, aszerződés teljesítését gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással,bármely kifogás a szerződés teljesítésével kapcsolatban, illetve a Bérlőfelróható magatartása miatta a Bérbeadónál felmerült károk.

 

Hatályos:2021.10.05.

Kijelentem, hogyaz ÁSZF rendelkezéseit megismertem, tudomásul veszem és azokat magamra nézvekötelezően elfogadom.

 

 

......................................................................

Bérlő